Toespraken bij de opening van het pastorale werkjaar

08 oktober 2017, door Webmaster PHG

Toespraak door Frans van Emstede

Afgelopen kerkelijk jaar was een zeer initiatiefrijk jaar. Het project Torenlicht is succesvol uitgevoerd en stond erg in de belangstelling, zowel binnen als buiten onze parochie. Goede communicatie lag ten grondslag aan dit succes.
De Gezinskerk begint meer en meer vorm te krijgen. Afgelopen jaar werden de bijeenkomsten goed bezocht, waarin ontmoeting, verdieping en beleving voor gezinnen met jonge kinderen voorop staat.
De werkgroep Voedsel voor de Ziel heeft weer mooie evenementen georganiseerd, er werden lezingen gehouden (Laudato Si en komende dinsdagavond Luther voor dummy’s), een concert door het Neva Ensemble, de film Samsara en verschillende tentoonstellingen in onze kerk.
Er is ook hard gewerkt aan een nieuwe bestuurlijke organisatievorm, samen met de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart. Ik heb dat vorig jaar al aangekondigd en het is in het afgelopen kerkelijk jaar gerealiseerd. Er is besloten om in de vorm van een Personele Unie door te gaan. Dit houdt in dat we, naast één pastoraal team, nu ook één bestuur en één adviesorgaan hebben voor beide Parochies. De parochies behouden wel hun eigen identiteit en blijven verantwoordelijk voor het beheer van hun eigen gebouwen en hun eigen financiën. Het Bisdom heeft hieraan zijn goedkeuring gegeven en de Bisschop heeft eervol ontslag verleend aan de leden van ons Parochiebestuur en onze Parochievergadering, onder dankzegging natuurlijk voor al hetgeen zij voor de parochie hebben betekend. Dit zelfde is ook gedaan voor de Parochie Dongen en Klein-Dongenvaart.
Er verandert overigens voor de vrijwilligers en de parochianen van beide Parochies niet veel. De samenstelling en namen van het nieuwe Parochiebestuur en nog meer aanvullende informatie vindt u in het Jaarbeeldverslag. Dit Jaarbeeldverslag met de toepasselijke titel ‘Bouwen aan de toekomst’ heeft u onlangs in uw brievenbus gekregen. De vicevoorzitter van het nieuwe parochiebestuur zal u dadelijk meer over de toekomst vertellen.
Maar voordat ik hem het woord geef, wil ik, namens het oude parochiebestuur en de parochievergadering, het pastorale team hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking. Het was een korte samenwerking, maar wel zeer vruchtbaar en plezierig. Maar bovenal wil ik graag alle vrijwilligers en parochianen bedanken voor hun tomeloze inzet, de kritische blik en het actieve meedenken, met alles wat er zich heeft afgespeeld in onze parochie. Door ieders inbreng is er zo een parochiegemeenschap ontstaan, waar we met recht trots op kunnen zijn.
Ik wens u allen, met Gods zegen, een inspirerend kerkelijk jaar toe en geef het woord aan Gerard Jansen.

Toespraak door Gerard Jansen

Dienstbaarheid in verbondenheid.

Ik ben Gerard Jansen, wonend in Dongen en met ingang van 1 september vicevoorzitter van het parochiebestuur. Als eerste wil ik bestuursleden die ons hebben verlaten nogmaals danken voor de grote inzet van de afgelopen jaren. Er moesten lastige beslissingen worden genomen, zij hebben gezorgd voor de stabiele basis van nu.
Vanaf nu vormt de Parochie Heilige Geest in Rijen, Molenschot en Hulten met Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart een Personele Unie.
In de afgelopen jaren is aan het tot stand komen van deze unie door het vorige bestuur hard gewerkt. De Personele Unie behelst op de eerste plaats de pastorale zorg die de handen ligt van Joost de Bont, Edith Hertog en Rob van Uden. Daarnaast is het voordeel dat er maar één bestuur nodig is al blijven de parochies financieel onafhankelijk. Ook alle zaken rond de vrijwilligers blijven verbonden aan de eigen parochie. Wel zullen we ons richten op meer hulp aan elkaar en meer samenwerking op allerlei gebied. We vormen, zoals onze voorzitter Harry Lommers zo mooi zei: “een eenheid in verscheidenheid”.
Als vicevoorzitter wil ik mijzelf graag inzetten voor deze parochies en werken binnen de visie: dienstbaarheid in verbondenheid. De plaats die de kerk in de gemeenschap invult, is in de loop van jaren wel veranderd maar zal altijd dienstbaar moeten zijn.
Dienstbaarheid is de taak van bestuur en pastoraal team naar de geloofsgemeenschap die wij samen vormen, hier in Rijen, Hulten en Molenschot en in Dongen. Door dienstbaar te zijn ontstaat er verbondenheid, iets waar wij juist nu in deze hectische tijden nog meer behoefte aan hebben. Samen leven is ook samen geloven in de vrijheid die wij in dit land mogen genieten.
Ik hoop dat die verbondenheid in de komende jaren mag groeien en dat we kunnen spreken over een kerk met meer mensen die samen geloven, komen praten en elkaar helpen. Wij als parochianen zijn daarvoor de basis, we kunnen niet afwachten tot mensen komen maar zullen zelf actief moeten zijn en uitnodigen tot. En dat heeft zin: drie jaar geleden ben ik door de vicevoorzitter van Dongen gevraagd om mee te denken en te helpen in de culturele commissie van de Laurentiuskerk. Je rolt erin en voor je het weet sta je hier!! Het heeft zin om mensen uit te nodigen, kom mee….doe mee…!
Het is de kracht van de vrijwilligers samen. De vrijwilligers zijn het fundament van onze geloofsgemeenschap. En daarop kunnen wij samen bouwen aan de toekomst.
Mensen uitnodigen kan ook voor de gewone kerkdiensten. Veel mensen hebben de kerk verlaten om diverse redenen maar zijn nog steeds gelovend. De kerk heeft zich echter ondertussen ontwikkeld, Paus Franciscus heeft opgeroepen tot nederigheid. Juist in onzekere tijden kan de geloofsgemeenschap veel betekenen voor mensen. Het geloof zit hem niet in het gebouw, al is dat nog zo mooi. Het zit hem in de geloofsgemeenschap die wij samen vormen. Wij als vrijwilligers willen samen met het pastoraal team dienstbaar zijn waardoor verbondenheid, nieuwe verbondenheid ontstaat.
Dit zal alleen ontstaan als we in gesprek komen. Op de sites van de parochies, de kranten en het jaarbeeldverslag staan de contactgegevens. De Personele Unie kent een Adviesorgaan, Parochiekerncommissies en natuurlijk het bestuur. Met al deze mensen kan men gesprekken aangaan. En nog directer is het contact zo meteen na deze dienst waarvoor ik u van harte uitnodig. Afgelopen week stond ik in de Laurentiuskerk, een vertrouwde plek. Hier in de Maria Magdalenakerk is het nog anders. Als bestuursleden uit Dongen hopen wij ook in de Parochie Heilige Geest door veel direct contact snel vertrouwd te raken.
Ik wens ons allen een goed kerkelijk werkjaar! Samen bouwen aan de toekomst! Ik spreek u graag. Dank u wel.