Koorjubilaris bij Parochiekoor Rijen

16 mei 2018, door Webmaster PHG

Op 1 maart was het 40 jaar geleden dat Trees Verhoosel lid werd van het toenmalige kerkkoor Maria Boodschap in Rijen. Door de jaren heen bleef Trees het kerkkoor trouw. Niet alleen droeg ze haar steentje bij als koorzangeres, maar daarnaast was ze jarenlang bestuurslid en penningmeester van het koor. Het koor, dat inmiddels de naam Parochiekoor Rijen draagt en na de sluiting van de Maria Boodschap kerk verhuisd is naar de andere kant van Rijen. Tijd voor het vieren van een mooi koorjubileum. Op zondag 6 mei was het zover en in de Maria Magdalenakerk werd er in de viering van 10.00 uur aandacht aan besteed.
40 Jaar zingen in een kerkkoor verdient de gouden medaille van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. Trees zag hier, evenals bij haar 25-jarig koorjubileum, echter van af. Dat neemt niet weg, dat er op een andere manier toch volop aandacht aan het jubileum werd geschonken en zij de waardering kreeg die ze verdient. In de viering klonken onder andere de mooie klanken van Die Deutsche Messe van Schubert en het Dank sei Dir Herr van Händel. Door pastor Joost de Bont werd de jubilaris met lovende woorden toegesproken. Namens het Parochiebestuur richtte Gerard de Graaf een woordje tot Trees. Na afloop van de viering volgde een gezellig samenzijn in het parochiecentrum, waar Trees door het koor nogmaals in het zonnetje werd gezet.
Parochiekoor Rijen is heel blij met nieuwe leden. Informatie over het koor kunt u aanvragen via parochiekoor.rijen@planet.nl

Willy van der Put, secr. Parochiekoor Rijen